Thursday, July 27, 2006

画上瘾了... ... ... 那天画的是主角... 今天画的是主角和配角!! haha...
Photobucket - Video and Image Hosting
Look into my Hollow eyes.
HolloWorld.. is where I live. ~ ~ ~ ~ ~
它..并不寂寞.

Wednesday, July 26, 2006

- 昨晚做了一个梦! 我的灵魂在香港里. 梦里, 我的灵魂却不属于我的身体. 原来我在梦里是别人而不是自己. 难怪梦里的朋友我都没见过...

- 最近遇到了一个人. 她喊出我的名. 我却不记得她是谁.. 哈哈.. =X 小学的吗? 中学? Poly? FC? 对不起啊...

- Dun ask me why! 只是觉的用华语写比用英文好.. 少字多感触. =)

Thursday, July 20, 2006

Yohoho.. was drawing as usual during lectures... this is one of my. '作品'... haha was too lazy to scan.. so use handphone camera instead... =X

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

How was it? wu liao arh... =X popo says look like ghost.. *faints* okay, maybe just abit look like.. haha..

I love Twins! =)

Ta men shi shi jie li den mou ge ren.
Que shi wo mou ge ren de quan shi jie.

Wednesday, July 12, 2006

long time no see!! long time no blog!! haha...

From HK celebrities:

倪震:香港最應該結婚的一對就是Charlene&Gillian.
Fiona (Sit):香港最配的一對就是Charlene&Gillian.
^______________^* hohohoho~~~

=====

>_<

<<阿 Sa 被 周 筆 暢 Fans 襲 擊 強 忍 淚>> Twins 以 泳 衣 Top 出 場 , 勁 歌 熱 舞 , 雖 然 汗 流 浹 背 , 阿 嬌 更 不 停 用 毛 巾 抹 汗 , 當 Twins 走 到 台 邊 唱 歌 時 , 歌 迷 更 興 奮 得 將 一 支 支 巨 型 的 螢 光 棒 掟 上 台 , 阿 Sa 與 阿 嬌 馬 上 閃 避 , 在 一 片 混 亂 中 , 阿 Sa 因 閃 避 不 及 疑 被 周 筆 暢 歌 迷 堆 中 飛 上 台 的 螢 光 棒 掟 中 手 臂 及 微 波 , 痛 得 她 不 自 覺 地 慘 叫 : 「 好 痛 ! 」 隨 即 用 手 護 胸 , 手 臂 即 時 留 有 十 吋 長 的 紅 痕 , 歌 迷 心 痛 得 哭 起 來 。 事 後 , Twins 表 示 : 「 佢熱 情, 我已 經 叫 佢 唔 好 掟,但 見 到 我 閃 避 , 覺 得 好 好 玩 , 其 實 好 危 險 , 佢住螢 光 棒 都 大 碌 。 」 至 於 有 人 見 到 是 周 筆 暢 歌 迷 所 為 ? 阿 Sa 說 : 「 唔 會 , 呢 係 內 地 歌 迷 文化 。 」有没有搞错啊!!!!!!! 丢LightStick打到阿Sa?!?!??!?! >_____< 哼!! 手臂还留下十寸的伤痕捏... 痛痛痛...